291419032

YAHYA SYAHRAIN IBRAHIM

LAKI-LAKI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

S1 - ILMU KOMUNIKASI

2019

KESENIAN